Projecten
Projecten
Projecten
Projecten
Projecten
U bevindt zich in:

Projecten

Grondwerving woningbouwlocaties Noord-Brabant

Bakker Rentmeesters is in opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte betrokken bij de grondverwerving voor nieuwe woningbouwlocaties in de provincie Noord-Brabant

Vestiging zakelijk recht traject Aalst-Zaltbommel

Bakker Rentmeesters is in opdracht van Waterschap Rivierenland betrokken bij de aanleg van een transportleiding tussen Aalst en Zaltbommel. Er dienen contracten te worden afgesloten met eigenaren en gebruikers voor het vestigen van zakelijk rechten.

Grondverwerving fietspad Drimmelen-Oud Drimmelen

Bakker Rentmeesters is betrokken bij het aankopen van gronden voor verbreding van het recreatieve fietspad tussen Drimmelen en Oud Drimmelen.

Wijkevoort Tilburg

Wijkevoort is een bedrijventerrein dat de gemeente Tilburg bezig is te ontwikkelen. Bakker Rentmeesters is betrokken bij de grondverwerving voor dit project. Het plangebied grenst aan de luchtmachtbasis Gilze Rijen en de rijksweg A58.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Tussen Gorinchem en Waardenburg (Waaldijk) dient de bestaande dijk te worden versterkt. Hiervoor dient grondverwerving (bebouwd en onbebouwd) plaats te vinden. Bakker Rentmeesters is hierbij als adviseur van Waterschap Rivierenland betrokken.

Verbreding N65 Vught-Haaren.

Voor de verbreding van de N65 tussen Vught en Haaren dienen bebouwde- en onbebouwde onroerende zaken te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en huurders die te maken krijgen met de plannen van Rijkswaterstaat.

Raming grondverwerving geluidsschermen

In opdracht van ingenieursbureau Movares maakt Bakker Rentmeesters een raming van de grondverwervingskosten ten behoeve van het plaatsen van geluidsschermen langs bestaande spoorlijnen. Het betreft hier circa 300 locaties door heel Nederland.

Beverpad

Aanleg fietspad op de dijk langs de rivier de Amer (gemeente Drimmelen). Bakker Rentmeesters is betrokken bij de grondverwerving voor dit fietspad.

Bergsche Heide

Ontwikkeling van een landschapspark (onderdeel van Landschap met Allure en gelegen in de oksel van de A4 en de A58 te Bergen op Zoom) met natuurontwikkeling, woningbouw, golfbaan en enkele commerciële functies. Totale oppervlakte circa 470 hectare. Bakker Rentmeesters BV is betrokken bij de verwerving van de gronden en de herontwikkeling van dit gebied.

Verbreding A27 Hooipolder-Houten

Rijkswaterstaat is voornemens om tussen Hooipolder en Houten de rijksweg A27 te verbreden. Door deze verbreding zouden ná uitvoering de files moeten afnemen. Naast de verbreding zullen er bij Houten, Hagestein, Gorinchem en Raamsdonksveer bestaande bruggen worden verbreedt of nieuwe bruggen worden gerealiseerd. Het OntwerpTracéBesluit (OTB) wordt verwacht in de loop van 2016. Start uitvoering is gepland in 2019. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Spoorplan Vught

Op 17 december 2015 hebben de bestuurders van het Rijk, provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught gekozen voor de V3-variant met betrekking tot het verdiepte spoor in Vught. Als gevolg van deze plannen zullen er in totaal circa 30 woningen aangekocht moeten gaan worden en met enkele tientallen woningeigenaren moeten afspraken worden gemaakt over tijdelijk gebruik van grond. Bakker Rentmeesters adviseert diverse eigenaren bij deze ontwikkelingen

Project Ring Utrecht

Rijkswaterstaat is voornemens om ter hoogte van de Ring Utrecht (A27/A12) een weguitbreiding te realiseren. Voor deze uitbreiding zijn gronden benodigd en dienen diverse opstallen (woningen, bedrijfsgebouwen e.d.) aangekocht te worden. Bakker Rentmeesters treedt op voor diverse eigenaren. De uitvoering van dit project zal naar verwachting omstreeks 2019 plaatsvinden.

Aanleg fietspad tussen Velddriel en Alem

Op 6 juli 2015 is het voorlopig ontwerp van het vrijliggende fietspad tussen Velddriel en Alem gepresenteerd. Het nieuwe fietspad moet ten oosten van de Provincialeweg N831 komen te liggen. De komende maanden zal de grondverwerving van de provincie Gelderland een aanvang nemen. Bakker Rentmeesters kan deskundige bijstand verlenen voor grondeigenaren die met deze plannen geconfronteerd worden.

Op 30 november 2015 is een informatie-bijeenkomst over de voortgang van dit project.

Advisering Randweg Zevenbergen

De provincie Noord Brabant is voornemens om een randweg te realiseren ten noorden van Zevenbergen. Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren en gebruikers die met deze plannen geconfronteerd worden.

Hoogspanningsverbinding TenneT Zuid - West 380 KV

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren en belanghebbenden die nadeel ondervinden van de (toekomstige) hoogspanningsverbinding Zuid West 380 KV die door TenneT zal worden aangelegd als vervanging van de bestaande 150 KV verbinding. Het tracé tussen Borssele en Roosendaal ligt inmiddels vast. Bakker Rentmeesters kan eigenaren en belanghebbenden adviseren bij het vestigen van het zakelijk recht en bij het bepalen van een schadeloosstelling.

Taxatie- en adviesdiensten Stichting Oosterhoutse Golfclub

Voor de Stichting Oosterhoutse Golfclub heeft Bakker diverse taxatie- en adviesdiensten verricht voor de uitbreiding van deze golfbaan.

Planschade Ruimte voor de Rivier

Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van een onafhankelijke planschade-commissie die mogelijke planschade beoordeelt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.

Advies herontwikkeling en herbestemming

Bakker Rentmeesters krijgt regelmatig aanvragen voor advies met betrekking tot de herontwikkeling of herbestemming van diverse locaties. Zo adviseert Bakker Rentmeesters de hervormde gemeente in Berkel en Rodenrijs bij de herontwikkeling van haar kerkgebouw naar een woonbestemming.

Grondverwerving watergang Nieuwendijk

In opdracht van het waterschap Rivierenland is Bakker Rentmeesters betrokken bij de grondverwerving voor de realisatie van een watergang in Nieuwendijk ten behoeve van de waterberging.

Advisering bij grondverwering Stationsgebied Driebergen-Zeist

ProRail werkt aan het reconstrueren van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Medio 2016 zullen de werkzaamheden beginnen. Voor de aanpassing van het stationsgebied dienen gronden van aanliggende eigenaren te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren die hiermee te maken krijgen.

Advisering dijkversterking Capelle aan den IJssel

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren in Capelle aan den IJssel bij de grondverwerving door Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Planschade en Advies Randstad 380 KV

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren en belanghebbenden die nadeel ondervinden van de (toekomstige) hoogspanningsverbinding Randstad 380 KV en begeleidt eigenaren bij planschade-aanvragen.

Nieuwbouw woningen Ottoland

Neem contact op met ons kantoor voor het actuele aanbod

Advisering Haven Boven Hardinxveld

Bakker Rentmeesters is in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam betrokken bij de reconstructie van de haven van Boven-Hardinxveld. 

Natuurschoonwet: rangschikken landgoederen

Bakker Rentmeesters heeft verschillende landgoederen gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW) en draagt zorg voor het beheer.

Ontwikkeling Bloemendalerpolder (Muiden-Weesp)

Bakker Rentmeesters adviseert grondeigenaren bij verkoop aan het consortium; Dit consortium van bedrijven wil de komende jaren deze polder ontwikkelen tot woningbouwlocatie met natuur en recreatie.

Aanleg provinciale- en rijkswegen

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren van gronden, woningen en bedrijven die te maken krijgen met (grond) verwerving. Bij een eventueel onteigeningstraject heeft Bakker Rentmeesters de kennis in huis om eigenaren/huurders/pachters te adviseren.

Schadeschap Schiphol

Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van onafhankelijke planschadecommissies bij diverse gemeentes en maakt onderdeel uit van planschadecommssies in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Tevens maakt Bakker Rentmeesters onderdeel uit van onafhankelijke schadecommissies die de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol moeten beoordelen.

Grondverwerving Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied en Waterschap Brabantse Delta draagt Bakker Rentmeesters zorg voor de verwerving van gronden ten behoeve van de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)

Gemeente Aalburg

Bakker Rentmeesters is betrokken bij de plannen rondom de herinrichting van de Veense Plassen en de verplaatsing van de voetbalvereniging Achilles Veen

Advisering bij grondverwerving fietspaden

In opdracht van Waterschap Rivierenland draagt Bakker Rentmeesters zorg voor de grondverwerving ten behoeve van de aanleg van diverse fietspaden in de Alblasserwaard.

foto: nieuw fietspad aan de Vlietskade in Arkel, geopend in 2013, waarvan Bakker Rentmeesters de grondaankoop heeft gerealiseerd.