Verschillende overheidsorganen verwerven jaarlijks grote oppervlaktes grond en bebouwde onroerende zaken voor tal van projecten. Indien met de eigenaar/gebruiker minnelijk geen overeenstemming kan worden bereikt kan de overheid besluiten te onteigenen op basis van de Onteigeningswet. Uitgangspunt is dat de eigenaar/gebruiker ná de onteigening in een zelfde vermogens- en inkomenspositie verkeert als vóór de onteigening.

Onteigening kan ingezet worden voor:

 • Aanleg en verbreding van provinciale- of rijkswegen
 • Aanleg van spoorlijnen
 • Versterking van rivierdijken
 • Uitbreiding/aanleg van woonkernen, bedrijventerreinen of havens

Uitgangspunt van schadeloosstelling:

 • Liquidatie: gehele of gedeeltelijk beëindiging
 • Reconstructie: aankoop van een andere bestaande onroerende zaak of nieuwbouw

Onteigeningstraject:

 • Minnelijk traject leidt niet tot overeenstemming
 • Overheid heeft goedkeuring nodig van de Kroon in de vorm van een Koninklijk Besluit
 • Start gerechtelijke onteigeningsprocedure
 • Rechter benoemt commissie van rechtbankdeskundigen (advies over schadeloosstelling)
 • Rechter spreekt onteigening uit en bepaalt hoogte van schadeloosstelling

Werkzaamheden rentmeester:

 • Advies inzake alle praktische, fiscale en juridische aspecten bij onteigening
 • Strategisch adviseren inzake het mogelijke verweer tegen een onteigening
 • Begeleiding van het gehele proces als onteigeningsdeskundige
 • Het voeren van onderhandelingen namens of tegen de overheid
 • Het voeren van verweer tegen onteigeningsbesluiten in de administratieve en gerechtelijke fase

De overheden betreffen ondermeer:

 • Het Rijk
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen

Advies en begeleiding bij onteigening?

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde rentmeester met gedegen vakkennis? Bel 0183 - 40 20 88 of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.