Planschade

Bij planschade treedt er schade op aan eigendommen als gevolg van de wijziging van een bestemmingsplan. Zowel aan de zijde van het overheidsorgaan, die het planschade-verzoek in behandeling neemt, als aan de zijde van de belanghebbende wordt in vrijwel alle gevallen deskundige hulp ingeschakeld.

Planschade doet zich ondermeer voor bij:

 • Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan

 • Het gedeeltelijk herzien van een bestaand bestemmingsplan

Er kan sprake zijn van planschade indien:

 • Er op korte afstand van een bestaande onroerend zaak wordt gebouwd.
 • Uw privacy wordt aangetast.
 • Geluidsoverlast aan de orde is.
 • Er afname van zonlicht-toetreding is door nieuwe bebouwing

Rekening moet worden gehouden met:

 • Voorzienbaarheid (de plannen waren bekend bij aankoop van eigendom).
 • Normaal maatschappelijk risico

Planschadevergoeding

Een planschadevergoeding is een vergoeding voor de schade die u lijdt door verandering van planologische maatregelen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van diverse factoren.

Planschadeprocedure

Indien een belanghebbende planschade ondervindt vanwege een nadelige planologische wijziging (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) kan de belanghebbende een planschadeprocedure starten bij de gemeente met een aanvraag planschade om tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning te verzoeken.

Het globale planschadetraject:

 • Indienen van een gemotiveerd verzoek met betrekking tot tegemoetkoming in planschade
 • Verzoek mondeling toelichten op hoorzitting
 • Schadeobject uitvoerig opnemen inclusief de nabije omgeving
 • Bestemmingsplanvergelijking en marktonderzoek
 • Opstellen en beoordelen concept- en definitief advies

Planschade advies?

Wilt u meer weten over planschade? Neem dan contact op voor een vrijblijvend advies of bel 0183 - 40 20 88. Wij kunnen zowel de initiatiefnemer van het plan als de eigenaar van de onroerende zaak adviseren.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is in tegenstelling tot planschade niet in de wet geregeld en hoeft geen relatie te hebben met een bestemmingsplan. Door de jaren heen heeft de overheid echter ingezien dat belanghebbenden door (rechtmatig) handelen van de overheid schade kunnen lijden. Er moet wel sprake zijn van een onevenredig nadeel bij een door de overheid uitgevoerd werk.

Zowel aan de zijde van het overheidsorgaan, die het nadeelcompensatie-verzoek in behandeling neemt, als aan de zijde van de belanghebbende wordt in vrijwel alle gevallen deskundige hulp ingeschakeld.

Nadeelcompensatie doet zich ondermeer voor bij:

 • Het langdurig afsluiten van een weg, waardoor een bedrijfminder goed bereikbaar is. Hierdoor kan zich inkomensverlies voordoen: omrijden naar bedrijfsonderdelen en verlies van klanten.
 • Werkzaamheden aan een brug met als gevolg extra transportkosten en reistijd voor het vaar- en wegverkeer.

Belanghebbenden zijn:

 • Particulieren
 • Ondernemers
 • Eigenaren/gebruikers

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een nadeelcompensatie-vergoeding?

Indien schade voor burgers of bedrijven onevenredig groot is in vergelijking tot de schade die anderen lijden die zich in een gelijkwaardige situatie bevinden, kan men in aanmerking komen voor een financiƫle vergoeding. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet een nadeelcompensatieverzoek worden ingediend.

Het globale nadeelcompensatie-traject:

 • Indienen van een gemotiveerd verzoek met betrekking tot tegemoetkoming in nadeelcompensatie
 • Verzoek mondeling toelichten op hoorzitting
 • Schadeobject uitvoerig opnemen inclusief de nabije omgeving waardoor de schade wordt veroorzaakt
 • Indien nodig onderzoek van de financiĆ«le administratie
 • Opstellen en beoordelen concept- en definitief advies

Schadeloket:
Met name bij grote (infrastructurele) projecten als de aanleg van snelwegen en spoorwegen is bij de betrokken overheidsinstantie een regeling voor nadeelcompensatie aanwezig.

Zo zijn er:

 • Regeling Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat
 • Regeling Nadeelcompensatie Nederlandse Spoorwegen
 • Regeling Nadeelcompensatie Ruimte voor de Rivier