37.000 ha nieuw bos in 2030? Door creatief te combineren!

08 augustus 2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies werken aan een gezamenlijke bossenstrategie.

Doel van deze strategie is om meer samenhang aan te brengen tussen het bossen-, natuur- en klimaatbeleid. De ambitie tot 2030 is een uitbreiding van bos realiseren met 37.000 hectare.

Woningbouw , waterveiligheid en landbouw
Dit streven naar 37.000 ha extra bos is fors. Zeker gezien de overige ruimtelijke claims. Zo hebben de 25 grootste branche- en belangenverenigingen in de woningbouw een woonakkoord gesloten waarin staat dat tot 2030 maar liefst 1 miljoen huizen moeten worden gebouwd. Op het gebied van waterveiligheid zijn de ambities  eveneens hoog. Recent zijn de projecten in het kader van “ruimte voor de rivier” afgerond. Door de zeespiegelstijging, klimaatverandering en extreem weer blijven de claims op het waterbeheer bestaan; nu en in de toekomst. En natuurlijk hebben de boeren ruimte nodig om de hun bedrijf te extensiveren, ook al nemen zij nu al 54% van de ruimte in Nederland in. De vraag is hoe al deze plannen opnieuw hun beslag kunnen krijgen in ons kleine Nederige Landje.

Ruimteclaims combineren
Natuurlijk zijn er slimme constructies te bedenken, ruimteclaims zijn te combineren. Woningbouw en bos gaan prima samen. Een groene woonomgeving wordt altijd al hoog gewaardeerd. Op dit moment wordt bijvoorbeeld onderzocht of nieuwe natuur gecombineerd kan worden met (tijdelijk) klein wonen. https://www.testlab-nnkw.nl.

Maar ook de wateropgave in Nederland kan verkleind worden door aanleg van nieuw bos. Immers de afvoerpiek van het regenwater wordt afgevlakt door bebossing. Populieren kunnen werken als “natuurlijke pompen” bij gebieden met wateroverlast.

Bosbouw en landbouw
Vaak is bosbouw te combineren met landbouw. Particulieren willen best investeren in nieuwe natuur. Het is opvallend hoeveel mensen willen participeren in het maken van een voedselbos, plukbos of andere vormen van agrobosbouw. Ik heb het vermoeden dat op dit moment de stap wordt gemaakt van hobbymatige agrobosbouw naar meer professionele, renderende agrobosbouw. Het experiment in Schijndel is veelbelovend https://www.voedselbosschijndel.nl.

Tenslotte zijn er allerlei constructies te bedenken hoe particulieren gestimuleerd kunnen worden in het aanplanten van nieuw bos. Het is aan de overheid om daar aantrekkelijke zaken tegenover te stellen. Hier is bijvoorbeeld het concept erfdelen toepasbaar. Een landbouwbedrijf wordt ontmanteld waarbij de gronden worden omgezet naar natuur en het erf geschikt wordt gemaakt voor wonen met enkele huishoudens: https://www.erfdelen.nl. Allemaal volgens het klassieke economische principe: “Voor wat, hoort wat!”.

Met slimme combinaties, creatieve plannen en meedenkende overheden zijn de forse ambities uit de bossenstrategie wellicht waar te maken!

Heeft u vergaande plannen waarbij nieuwe natuur een onderdeel uitmaakt van een groter plan in het buitengebied, dan kunnen onze rentmeesters u vaak verder helpen en adviseren. De rentmeesters hebben goede ingangen bij terreineigenaren en overheden om uw plannen vlot te trekken.

Joris Vermaesen

Joris Vermaesen is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Overijssel

Reactie: info@rentmeesters.nl

website door Inxpact