Projecten

Beverpad

Aanleg fietspad op de dijk langs de rivier de Amer (gemeente Drimmelen). Bakker Rentmeesters is betrokken bij de grondverwerving voor dit fietspad.

Bergsche Heide

Ontwikkeling van een landschapspark (onderdeel van Landschap met Allure en gelegen in de oksel van de A4 en de A58 te Bergen op Zoom) met natuurontwikkeling, woningbouw, golfbaan en enkele commerciële functies. Totale oppervlakte circa 470 hectare. Bakker Rentmeesters BV is betrokken bij de verwerving van de gronden en de herontwikkeling van dit gebied.

Verbreding A27 Hooipolder-Houten

Rijkswaterstaat is voornemens om tussen Hooipolder en Houten de rijksweg A27 te verbreden. Door deze verbreding zouden ná uitvoering de files moeten afnemen. Naast de verbreding zullen er bij Houten, Hagestein, Gorinchem en Raamsdonksveer bestaande bruggen worden verbreedt of nieuwe bruggen worden gerealiseerd. Het OntwerpTracéBesluit (OTB) wordt verwacht in de loop van 2016. Start uitvoering is gepland in 2019. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Spoorplan Vught

Op 17 december 2015 hebben de bestuurders van het Rijk, provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught gekozen voor de V3-variant met betrekking tot het verdiepte spoor in Vught. Als gevolg van deze plannen zullen er in totaal circa 30 woningen aangekocht moeten gaan worden en met enkele tientallen woningeigenaren moeten afspraken worden gemaakt over tijdelijk gebruik van grond. Bakker Rentmeesters adviseert diverse eigenaren bij deze ontwikkelingen

Project Ring Utrecht

Rijkswaterstaat is voornemens om ter hoogte van de Ring Utrecht (A27/A12) een weguitbreiding te realiseren. Voor deze uitbreiding zijn gronden benodigd en dienen diverse opstallen (woningen, bedrijfsgebouwen e.d.) aangekocht te worden. Bakker Rentmeesters treedt op voor diverse eigenaren. De uitvoering van dit project zal naar verwachting omstreeks 2019 plaatsvinden.

Aanleg fietspad tussen Velddriel en Alem

Op 6 juli 2015 is het voorlopig ontwerp van het vrijliggende fietspad tussen Velddriel en Alem gepresenteerd. Het nieuwe fietspad moet ten oosten van de Provincialeweg N831 komen te liggen. De komende maanden zal de grondverwerving van de provincie Gelderland een aanvang nemen. Bakker Rentmeesters kan deskundige bijstand verlenen voor grondeigenaren die met deze plannen geconfronteerd worden.

Op 30 november 2015 is een informatie-bijeenkomst over de voortgang van dit project.

Advisering Randweg Zevenbergen

De provincie Noord Brabant is voornemens om een randweg te realiseren ten noorden van Zevenbergen. Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren en gebruikers die met deze plannen geconfronteerd worden.

Hoogspanningsverbinding TenneT Zuid - West 380 KV

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren en belanghebbenden die nadeel ondervinden van de (toekomstige) hoogspanningsverbinding Zuid West 380 KV die door TenneT zal worden aangelegd als vervanging van de bestaande 150 KV verbinding. Het tracé tussen Borssele en Roosendaal ligt inmiddels vast. Bakker Rentmeesters kan eigenaren en belanghebbenden adviseren bij het vestigen van het zakelijk recht en bij het bepalen van een schadeloosstelling.

Taxatie- en adviesdiensten Stichting Oosterhoutse Golfclub

Voor de Stichting Oosterhoutse Golfclub heeft Bakker diverse taxatie- en adviesdiensten verricht voor de uitbreiding van deze golfbaan.

Planschade Ruimte voor de Rivier

Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van een onafhankelijke planschade-commissie die mogelijke planschade beoordeelt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.

Advies herontwikkeling en herbestemming

Bakker Rentmeesters krijgt regelmatig aanvragen voor advies met betrekking tot de herontwikkeling of herbestemming van diverse locaties. Zo adviseert Bakker Rentmeesters de hervormde gemeente in Berkel en Rodenrijs bij de herontwikkeling van haar kerkgebouw naar een woonbestemming.

Grondverwerving watergang Nieuwendijk

In opdracht van het waterschap Rivierenland is Bakker Rentmeesters betrokken bij de grondverwerving voor de realisatie van een watergang in Nieuwendijk ten behoeve van de waterberging.

Advisering bij grondverwering Stationsgebied Driebergen-Zeist

ProRail werkt aan het reconstrueren van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Medio 2016 zullen de werkzaamheden beginnen. Voor de aanpassing van het stationsgebied dienen gronden van aanliggende eigenaren te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren die hiermee te maken krijgen.

Advisering dijkversterking Capelle aan den IJssel

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren in Capelle aan den IJssel bij de grondverwerving door Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Nieuwbouw woningen Ottoland

Neem contact op met ons kantoor voor het actuele aanbod

website door Inxpact