Nieuws

SABE-regeling: Leerzaam aanbod voor agrarische ondernemers

05 maart 2021

De Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist en auteur Francis Bacon (1561-1626), schreef in ‘De Hæresibus’ de volgende woorden: nam et ipsa scientia potestas est, d.i. ‘Want ook de wetenschap zelve is macht’. Tegenwoordig een vaak aangehaalde uitspraak: Kennis is macht.

Rentmeesterij en de kunst van het communiceren

05 maart 2021

 In het alumni magazine van de hogeschool Van Hall Larenstein staat een interview met onze leden Benny van Dasselaar en Paul Bakker.

Zij vertellen enthousiast over hun werk als rentmeester en de samenwerking binnen de coöperatie Rentmeesters.nl.

Natuurschoonwet 1928, Wijziging Rangschikkingsbesluit

05 december 2020

Het rangschikkingsbesluit NSW, één van de sluitstukken van de NSW-evaluatie die in 2013 een aanvang nam is gepubliceerd op 31 augustus 2020, staatsblad 2020, 331. Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de Natuurschoonwet.

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen: waarmee dient de stoppende varkenshouder rekening te houden.

05 december 2020

Wanneer de subsidieaanvraag eenmaal is goedgekeurd, komen er veel zaken op de agrarische ondernemer af.  In de onderstaande checklist heb ik een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

Onzekerheid zet grondhandel op laag pitje

05 december 2020

Aan- en verkoop van agrarische grond behoort tot het dienstenpakket van rentmeesters.

Arjen Lubach maakt gehakt van ………

05 december 2020

Onlangs werd in het TV-programma ‘Zondag met Lubach’ uitgebreid aandacht besteedt aan de discussie over subsidie ten behoeve van windenergie. 

Een vergadering op een inspirerende locatie

05 december 2020

Rentmeesters.nl zocht een bijzondere locatie voor de vergadering van eind september. We kregen de tip om contact op te nemen met Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Een locatie in lijn met het werkveld van onze leden.

Na de opening gaf de voorzitter het woord aan onze speciale gast, de eigenaar van Mariënwaerdt, Frans Baron van Verschuer. Hij gaf een boeiende inleiding over de geschiedenis van het landgoed en de economische exploitatie. Interessante informatie uit de dagelijkse praktijk. Frans van Verschuer is de 9e generatie in de lijn van eigenaren. Het streven van de familie was en is om het landgoed volledig bij elkaar te houden.

Stoppen met je bedrijf vraagt om ondernemerschap

05 december 2020

Het aantal agrarische bedrijven neemt in rap tempo af. Schaalvergroting, wetgeving en afnemende maatschappelijke acceptatie zijn redenen voor agrariërs de moeilijke keuze te maken hun bedrijf te beëindigen.

Doorgaans worden de dieren en bijbehorende rechten tegen een marktconforme prijs verkocht. Maar wat te doen met de leeggekomen stallen en eventuele gronden?

NVM makelaar klem tussen de wet en de verkoper rupsje-nooit-genoeg

05 december 2020

We zouden het bijna vergeten maar enkele jaren geleden kampte de makelaardij nog met grote problemen door de crisis. Hoe anders is de huidige tijd.

Huizen worden verkocht als warme broodjes. Vraagprijzen worden overboden en het organiseren van een inschrijving om een hoge prijs uit te lokken lijkt eerder regel dan uitzondering. Zelfs tijdens de corona-crisis is deze trend (nog) niet gekeerd.

Stikstof problematiek beïnvloed grondprijzen

14 juli 2020

Agrarische bedrijven zonder natuurbeschermingswet -(NB) vergunning of grondgebonden bedrijven die voorheen geen vergunning in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden aan te vragen dreigen in het nauw te raken.

Zij worden bij verkoop geconfronteerd met het prijsdrukkend effect van de stikstofproblematiek.

Kavelruil: een eerste stap naar duurzame landbouw

14 juli 2020

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.

Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  Efficiency wordt via een aantal wegen verkregen, onder andere door schaalvergroting in de landbouw.

Uw eigen bos

14 juli 2020

Droomt u wel eens van uw eigen bos? Een plek in het groen waar u zich kunt terugtrekken en ongestoord uzelf kunt zijn?

Wilt u meer weten? Zie onderstaand de presentatie van Joris Vermaesen op RTL Z d.d. 7 juni 2020.

Joris Vermaesen is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Overijssel.

Uitbesteden van vastgoedbeheer – goed bestuur

14 juli 2020

Veel kerken en stichtingen verpachten gronden. Verpachting van landbouwgrond is een wijze van vermogensexploitatie met gering risico en redelijk rendement op langere termijn.

Voor het behalen van dit redelijke rendement is het van belang de pacht­por­te­feuille goed te bewaken en bij de tijd te houden. Dit geldt voor de pachtsom en zeker ook voor de contracten.

Wat te doen met vrijkomende stallen

22 mei 2020

Steeds vaker duikt de afkorting VAB op in de media. VAB staat voor vrijkomende agrarische bebouwing en wordt hoe langer hoe meer erkend als (toekomstig) probleem in het buitengebied.

Rentmeesters van toen en nu

22 mei 2020

Rentmeesters in de breedste zin van het woord willen de wereld leefbaar en schoon doorgeven aan de nieuwe generatie. 

Hierbij hoort naar mijn mening géén onderscheid te worden gemaakt tussen rentmeesters van toen en rentmeesters van nu. De anonieme mensen van de onlangs geïntroduceerde website rentmeesters.nu maken dat onderscheid wel.

website door Inxpact