05 mrt 2021

 Taxeren wordt vaak gezien als een basisvaardigheid van de taxateur, adviseur of makelaar. Toch bespeuren diverse opdrachtgevers kwalitatief grote verschillen in uitkomst en rapportage.

05 mrt 2021

Dit kopte mijn krant (DvhN) donderdag 18 februari.  Een nieuw potje  voor  andere zaakbegeleiders en nieuwe voorwaarden voor hoe de geleden aardbevingsschade kan worden vergoed.

05 mrt 2021

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Zuiden nam in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 4% toe tot € 72.600 p/ha.

Lees hier het volledige interview met Paul Bakker in De Boerderij

05 mrt 2021

Het Nederlandse landschap wordt voor een belangrijk deel gevormd door bomen en bossen, essentieel voor onder andere de natuur en de biodiversiteit.

05 mrt 2021

De Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist en auteur Francis Bacon (1561-1626), schreef in ‘De Hæresibus’ de volgende woorden: nam et ipsa scientia potestas est, d.i. ‘Want ook de wetenschap zelve is macht’. Tegenwoordig een vaak aangehaalde uitspraak: Kennis is macht.

05 mrt 2021

 In het alumni magazine van de hogeschool Van Hall Larenstein staat een interview met onze leden Benny van Dasselaar en Paul Bakker.

Zij vertellen enthousiast over hun werk als rentmeester en de samenwerking binnen de coöperatie Rentmeesters.nl.

05 dec 2020

Het rangschikkingsbesluit NSW, één van de sluitstukken van de NSW-evaluatie die in 2013 een aanvang nam is gepubliceerd op 31 augustus 2020, staatsblad 2020, 331. Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de Natuurschoonwet.

05 dec 2020

Wanneer de subsidieaanvraag eenmaal is goedgekeurd, komen er veel zaken op de agrarische ondernemer af.  In de onderstaande checklist heb ik een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

05 dec 2020

Aan- en verkoop van agrarische grond behoort tot het dienstenpakket van rentmeesters.

05 dec 2020

Onlangs werd in het TV-programma ‘Zondag met Lubach’ uitgebreid aandacht besteedt aan de discussie over subsidie ten behoeve van windenergie. 

05 dec 2020

Rentmeesters.nl zocht een bijzondere locatie voor de vergadering van eind september. We kregen de tip om contact op te nemen met Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Een locatie in lijn met het werkveld van onze leden.

Na de opening gaf de voorzitter het woord aan onze speciale gast, de eigenaar van Mariënwaerdt, Frans Baron van Verschuer. Hij gaf een boeiende inleiding over de geschiedenis van het landgoed en de economische exploitatie. Interessante informatie uit de dagelijkse praktijk. Frans van Verschuer is de 9e generatie in de lijn van eigenaren. Het streven van de familie was en is om het landgoed volledig bij elkaar te houden.

05 dec 2020

Het aantal agrarische bedrijven neemt in rap tempo af. Schaalvergroting, wetgeving en afnemende maatschappelijke acceptatie zijn redenen voor agrariërs de moeilijke keuze te maken hun bedrijf te beëindigen.

Doorgaans worden de dieren en bijbehorende rechten tegen een marktconforme prijs verkocht. Maar wat te doen met de leeggekomen stallen en eventuele gronden?

05 dec 2020

We zouden het bijna vergeten maar enkele jaren geleden kampte de makelaardij nog met grote problemen door de crisis. Hoe anders is de huidige tijd.

Huizen worden verkocht als warme broodjes. Vraagprijzen worden overboden en het organiseren van een inschrijving om een hoge prijs uit te lokken lijkt eerder regel dan uitzondering. Zelfs tijdens de corona-crisis is deze trend (nog) niet gekeerd.

14 juli 2020

Agrarische bedrijven zonder natuurbeschermingswet -(NB) vergunning of grondgebonden bedrijven die voorheen geen vergunning in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden aan te vragen dreigen in het nauw te raken.

Zij worden bij verkoop geconfronteerd met het prijsdrukkend effect van de stikstofproblematiek.

14 juli 2020

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.

Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  Efficiency wordt via een aantal wegen verkregen, onder andere door schaalvergroting in de landbouw.

Subcategorieën

website door Inxpact